Wat voor een type klant bent u?
Tel.: +31 (0)20 - 740 1500 · Tel.: +32 280 866 68 · Where service never comes second
Menu

Algemene levering en betalingsvoorwaarden

Download de algemene levering en betalingsvoorwaarden in PDF

 

1. Geldigheid van de voorwaarden

Op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, verkopen en leveringen van 'producten' (goederen en diensten) van IT FIRST BV, zijn uitsluitend de algemene levering en betalingsvoorwaarden van IT FIRST BV van toepassing. Algemene levering en betalingsvoorwaarden, inkoop en andere voorwaarden van derden welke zaken wensen te doen met IT FIRST BV, worden door IT FIRST BV niet geaccepteerd, doch kunnen indien gewenst, op verzoek, slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van IT FIRST BV worden geaccepteerd voor zover deze niet nadelig zijn voor IT FIRST BV en strijdig zijn met deze algemene levering en betalingsvoorwaarden. Afnemer welke producten betrekt van IT FIRST BV verklaart akkoord te gaan met deze algemene levering en betalingsvoorwaarden.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen welke door IT FIRST BV, in welke vorm dan ook worden gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen slechts bindend worden indien deze door IT FIRST BV schriftelijk wordt bevestigd met vermelding van een termijn van geldigheid van de aanbieding. Een aanbieding verplicht IT FIRST BV slechts tot levering indien afnemer de aanvaarding van de aanbieding schriftelijk bevestigt en zich akkoord verklaard met de algemene levering en betalingsvoorwaarden van IT FIRST BV. Opdrachten of orders zijn slechts dan bindend voor IT FIRST BV indien zij door IT FIRST BV schriftelijk zijn bevestigd en afnemer zich akkoord verklaard met de algemene levering en betalingsvoorwaarden van IT FIRST BV . Alle aanbiedingen in brochures, mailings, advertenties en dergelijke, zijn geheel vrijblijvend.

 

3. Annulering en opzegging

Een eenmaal aanvaardde aanbieding of aangegane overeenkomst kan door afnemer niet worden opgezegd zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van IT FIRST BV. Indien IT FIRST BV haar instemming aan een dergelijke opzegging geeft, dan zal dit zijn op de uitdrukkelijke voorwaarde dat afnemer IT FIRST BV de schade zal vergoeden die zij als gevolg van deze opzegging zal lijden met een minimum van twintig procent van de overeengekomen koopprijs en met de overeengekomen verkoopprijs als maximum.

 

4. Prijs

Alle prijzen welke door IT FIRST BV worden vermeld zijn 'netto prijzen' af magazijn van IT FIRST BV, exclusief omzetbelasting, verpakking en transportkosten en andere opslagen of heffingen welke in verband met een overeenkomst en de uitvoering daarvan door de overheid of derden zijn of kunnen worden opgelegd. Door IT FIRST BV verleende kortingen gelden steeds van de netto prijzen. Indien na datum van aanbieding één of meerdere kostprijsfactoren een wijziging ondergaan door enige overheidsmaatregel of onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld wisselkoersveranderingen, dan is IT FIRST BV gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Voor alle orders wordt een bijdrage in de transportkosten in rekening gebracht van minimaal € 10,- Alle prijzen zijn exclusief de kosten van implementatie, installatie en bedrijfsklare opstelling.

 

5. Levering

Behoudens het bovenstaande zijn leveringen franco huis voor ieder adres in Nederland. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Afnemer is verplicht mee te werken aan de aflevering van de door hem gekochte producten en deze in ontvangst te nemen. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de producten bestemd voor afnemer het magazijn van IT FIRST BV hebben verlaten. Tenzij een vertraging in de aflevering een gevolg is van overmacht aan de zijde van IT FIRST BV, is afnemer bevoegd IT FIRST BV indien de leveringstermijn met twee maanden is overschreden bij aangetekend schrijven een termijn van veertien dagen te stellen om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Slechts indien IT FIRST BV na verloop van bovenbedoelde termijn anders dan door overmacht de producten niet heeft geleverd, is de afnemer bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te annuleren. Overschrijding van bovenvermelde termijnen door welke oorzaak ook, zal afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke van hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij afnemer bewijst dat deze zaak te wijten is aan opzet of grove schuld van IT FIRST BV.

 

6. Betaling

De totale koopsom van de gekochte producten dient door afnemer contant, dan wel per giro of bankoverschrijving te worden voldaan, vooruit of bij aflevering, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeend of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat afnemer daarop onder zichzelf beslag legt. Voor leveringen onder rembours wordt aan afnemer minimaal €15,- per zending in rekening gebracht of hoger indien de kosten van inning van het te betalen bedrag hoger zijn. Afnemer kan een verzoek indienen, tot het verkrijgen van leveringen van producten op krediet. De kosten voor het aanvragen van een kredietlimiet ad € 25,- zullen afnemer in rekening worden gebracht. Indien een kredietverzekering op afnemer kan worden afgesloten, kan een betalingstermijn worden overeengekomen. Indien een betalingstermijn wordt overeengekomen kan deze nooit meer bedragen dan 30 dagen na de factuurdatum. Afnemer zal ervoor zorgdragen dat deze termijn niet wordt overschreden en aanvaard in geval van overschrijding de daaruit voortvloeiende kosten. Bij niet tijdige betaling is afnemer zonder enige sommatie of ingebrekestelling een rente over de totale koopsom, ter hoogte van tweeëneenhalf procent boven het officiële promessedisconto van de Nederlandse Bank, met een minimum van één procent per maand, vooruit verschuldigd voor elke periode van 30 dagen of maand welke heeft aangevangen onmiddellijke na afloop van de betalingstermijn, tot volledige betaling van de geleverde producten is geschied. In geval van betalingsverzuim van de afnemer, heeft IT FIRST BV het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de eigen extra administratiekosten, van ten minste vijftien procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van €100,- te verhalen. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet als de afnemer meent enig recht van reclame te hebben.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van IT FIRST BV totdat volledige betaling van al hetgeen afnemer aan IT FIRST BV uit hoofde van alle tot dan toe verrichte leveringen van producten en/of diensten verschuldigd is, heeft plaatsgevonden. Afnemer is niet gerechtigd producten die nog niet volledig zijn betaald door enige overeenkomst of handeling aan derden in eigendom te doen overgaan, of met betrekking tot deze producten door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woord, te verschaffen. Bij overtreding hiervan wordt de koopsom terstond ten volle opeisbaar, onverminderd alle verdere aanspraken van IT FIRST BV. IT FIRST BV behoudt te allen tijde eventuele industriële en intellectuele eigendomsrechten op de door IT FIRST BV geleverde producten, materialen en/of diensten en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken.

 

8. Productevaluatie

Producten welke ter evaluatie aan afnemer zijn verzonden, blijven te allen tijde eigendom van IT FIRST BV. Zij dienen binnen de overeengekomen termijn in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd voor rekening en risico van afnemer. Indien de hierboven bedoelde producten niet na de overeengekomen evaluatieperiode zijn geretourneerd worden zij geacht te zijn gekocht voor de normale prijs zoals vermeld in de prijslijst en zal een factuur worden verzonden , welke terstond en zonder enige aanspraak op een betalingstermijn dient te worden betaald.

 

9. Reclames

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en 12, moeten reclames over vastgestelde gebreken en afwijkingen aan geleverde producten uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering bij afnemer, aan IT FIRST BV worden gemeld. Daartoe dienen producten door afnemer te worden geïnspecteerd bij aflevering. Afnemer dient de afwijkende of gebrekkige producten in de originele verpakking voor IT FIRST BV te bewaren en IT FIRST BV in de gelegenheid te stellen zich van de juistheid van de gebreken of afwijkingen te overtuigen. Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de afwijkingen of gebreken zich eerst op een later tijdstip tijdens een eventuele garantieperiode openbaren. Indien de geleverde producten gebreken vertonen als hierboven bedoeld, heeft afnemer uitsluitend recht vervanging of reparatie van producten te verlangen, zulks ter beoordeling van IT FIRST BV. Het recht op vervanging of reparatie vervalt als afnemer niet aan een van zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

10. Retourzendingen

Retournering van het geleverde product kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van IT FIRST. Deze aanvraag dient te gebeuren binnen max. 8 werkdagen na ontvangst van het geleverde product. Voor alle retourzendingen moet een RMA-nummer worden aangevraagd. Retourzendingen zonder RMA-nummer vermeldt op de buitenkant van de verpakking, kunnen niet worden geaccepteerd. Producten welke door afnemer verkeerd zijn besteld dienen zich altijd in orginele (nieuw)staat te bevinden, tenzij anders vermeld in de RMA bevestiging. Indien blijkt dat het toch een geopend artikel betreft zal er een restock-fee van 40% worden doorberekend.
Uw persoonlijke RMA nummer heeft een geldigheidsduur van max. 8 werkdagen. Daarna zal de aanvraag vanzelf gesloten worden en kunnen de goederen ook niet meer retour onder dit nummer. Indien u een defect artikel retourneert dient u altijd een kopie van de originele pakbon mee te zenden, samen met een eventueel Vendor Autorisatie Formulier. Ook deze goederen dienen compleet en in orginele verpakking geretourneerd te worden.

 

11. Risico

 

Het risico van de door afnemer bestelde producten (goederen en/of diensten) berust bij afnemer met ingang van het tijdstip waarop de producten het magazijn van IT FIRST BV hebben verlaten, dan wel overeengekomen zijn te zijn geleverd. Afnemer dient dan ook zorg te dragen voor een eventuele verzekering van de goederen, vanaf het moment dat deze voor hem bestemde of in opdracht van hem elders te leveren producten, het magazijn van IT FIRST BV hebben verlaten.

 

12. Garantie

De door IT FIRST BV geleverde producten worden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering uitsluitend gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat IT FIRST BV voor zijn rekening gebreken aan producten zal herstellen of producten zal vervangen, zulks ter beoordeling van IT FIRST BV; iedere aansprakelijkheid van IT FIRST BV voor schade ontstaan door gebruik of niet-gebruik van producten van IT FIRST BV, is uitgesloten. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid zoals vallen, stoten, verkeerd aansluiten, binnendringende vloeistoffen, enig na de aflevering van buiten komend schadeveroorzakend evenement, door derden niet geautoriseerde aangebrachte wijzigingen of gepleegd onderhoud en het zonder toestemming van IT FIRST BV koppelen van de producten aan, of installeren in niet daarvoor bestemde apparatuur. Indien IT FIRST BV ter voldoening van haar garantieverplichting nieuwe producten, apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze producten alle bepalingen van deze algemene levering en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn en geldt voor de nieuwe producten de garantietermijn van de vervangen producten. Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door afnemer van een van zijn verplichtingen, ontheft IT FIRST BV van haar garantieverplichtingen alsmede van alle andere verplichtingen welke uit de overeenkomst voortvloeien. Voldoening aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding, voor welke IT FIRST BV aansprakelijk kan worden gesteld. Indien producten door IT FIRST BV van een toeleverancier worden betrokken, zijn uitsluitend diens garantiebepalingen van toepassing. IT FIRST BV aanvaardt geen verderstrekkende aansprakelijkheid dan waartoe diens leverancier jegens IT FIRST BV is gehouden en is tot geen enkele schadeloosstelling verplicht. Op gebruikte producten welke eventueel door IT FIRST BV worden geleverd is geen enkele garantie van toepassing, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen. IT FIRST BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot door haar geleverde gebruikte producten en is tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.

 

13. Aansprakelijkheid

Onverminderd de verplichting van IT FIRST BV tot reparatie of vervanging van de geleverde producten binnen de overeengekomen garantietermijn en in de gevallen in deze algemene levering en betalingsvoorwaarden vermeld, zal IT FIRST BV nimmer verplicht zijn schade, daaronder begrepen bedrijfs- en of gevolgschade, in welke vorm dan ook door afnemer of derden geleden ten gevolge van gebreken of niet tijdige levering te vergoeden, voor zover de schadevergoeding een hoger bedrag beloopt dan het factuurbedrag dat op het betrokken onderdeel van de geleverde producten betrekking heeft. IT FIRST BV is slechts dan gehouden overeenkomstig dit artikel schade te vergoeden, indien deze schade te wijten is aan grove schuld of opzet van IT FIRST BV. IT FIRST BV is niet aansprakelijk voor schade welke afnemer lijdt indien de door IT FIRST BV opgegeven specificaties niet of niet geheel juist blijken te zijn. Deze specificaties zijn niet meer dan een richtlijn. De betreffende fabrikanten behouden zich steeds het recht voor deze zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Afnemer vrijwaart IT FIRST BV tegen alle aanspraken van derden terzake door deze derden geleden schade in welke vorm dan ook welke op enigerlei wijze in verband staat met door IT FIRST BV geleverde producten.

 

14. Geheimhouding

Iedere partij zal alle informatie die door een der partijen wordt verstrekt, geheimhouden en niet aan derden bekend maken zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Vertrouwelijke informatie zal alleen aan die werknemers bekend worden gemaakt, die direct betrokken zijn bij de offerte en/of de overeenkomst of het gebruik van de producten en/of programmatuur.

 

15. Overmacht

IT FIRST BV is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Onder meer gelden vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmogelijkheden en werkstakingen uitdrukkelijk als overmacht. Voor zover IT FIRST BV haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft afnemer de daarmee overeenkomende gedeelten van de overeengekomen koopsom niet te betalen. Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd of kan worden nagekomen. Afnemer dient voor het geleverde deel van de overeenkomst niet vallende onder overmacht de overeengekomen betalingstermijn in acht te nemen. Voorts zal afnemer geen schadevergoeding als bedoeld in artikel 3 verschuldigd zijn, voor het door overmacht van IT FIRST BV niet geleverde.

 

16. Ontbinding

Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met IT FIRST BV gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft IT FIRST BV het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de

overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke IT FIRST BV ten laste van de afnemer heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

 

17. Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen IT FIRST BV en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door IT FIRST BV met een afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van IT FIRST BV, worden onderworpen.

 

18. Toepasselijk recht

Op de door IT FIRST BV met toepassing van deze algemene levering en betalingsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. Wijzigingen in deze algemene levering en betalingsvoorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene levering en betalingsvoorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in die zin dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel behouden blijft. Afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van IT FIRST BV rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.