ALGEMENE
VOORWAARDEN1. Geldigheid van de voorwaarden  


1.1 Op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, verkopen en leveringen van ‘producten’ (goederen en diensten) van IT FIRST B.V., zijn uitsluitend deze algemene levering en betalingsvoorwaarden van toepassing; met inbegrip van overeenkomsten met consumenten/particulieren, met uitzondering van die bepalingen welke naar hun aard uitsluitend van toepassing zijn op ondernemingen.

1.2 Algemene levering en betalingsvoorwaarden, inkoop en andere voorwaarden van derden welke zaken wensen te doen met IT FIRST B.V., worden door IT FIRST B.V. niet geaccepteerd, doch kunnen indien gewenst, op verzoek, slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van IT FIRST B.V. worden geaccepteerd voor zover deze niet nadelig zijn voor IT FIRST B.V. en strijdig zijn met deze algemene levering en betalingsvoorwaarden. Afnemer welke producten betrekt van IT FIRST B.V. verklaart akkoord te gaan met deze algemene levering en betalingsvoorwaarden.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen welke door IT FIRST B.V., in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen slechts bindend worden nadat de betreffende aanbieding(en) door IT FIRST B.V. schriftelijk zijn bevestigd met vermelding van een termijn van geldigheid van de aanbieding.

2.2 Een aanbieding verplicht IT FIRST B.V. slechts tot levering nadat afnemer de aanvaarding van de aanbieding schriftelijk heeft bevestigd en zich akkoord heeft verklaard met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van IT FIRST B.V.. Daarnaast geldt dat opdrachten voor IT FIRST B.V. niet eerder bindend zijn dan nadat zij door IT FIRST B.V. schriftelijk zijn bevestigd en afnemer zich akkoord heeft verklaard met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van IT FIRST B.V..

Alle aanbiedingen in brochures, mailings, advertenties, e.d. zijn (derhalve) voor IT FIRST B.V. geheel vrijblijvend.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.4 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

2.5 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst substantiële (financiële en/of kwalitatieve) consequenties heeft, zullen wij de wederpartij hierover inlichten.

2.6 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zullen wij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

2.7 De overeenkomst tussen ons en een wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

2.8 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Annulering en opzegging  


3.1 Een eenmaal aanvaarde aanbieding of aangegane overeenkomst kan door afnemer niet worden opgezegd zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van IT FIRST B.V..

3.2 Indien IT FIRST B.V. haar instemming aan een dergelijke opzegging geeft, dan zal dit zijn op de uitdrukkelijke voorwaarde dat afnemer IT FIRST B.V. de schade zal vergoeden die zij als gevolg van deze opzegging zal lijden met een minimum van 20% van de overeengekomen koop prijs en met de overeengekomen verkoopprijs als maximum.

3.3 Tenzij contractueel anders bepaald kan een overeenkomst voor bepaalde tijd door wederpartij niet tussentijds worden opgezegd. De overeenkomst wordt na de looptijd stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst twee kalendermaanden voor het einde van de looptijd is opgezegd. Zodra de initiële looptijd van de overeenkomst geëindigd is, kan er worden opgezegd tegen de eerste van de maand met in acht name van één kalendermaand. Indien de Wet van Dam van toepassing is, geldt de daaruit voortvloeiende opzegtermijn.

3.4 Indien de overeenkomst tussentijds conform contract wordt opgezegd door de wederpartij, hebben wij recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er in overwegende mate feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Voorts is de wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/of deelleveringen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook na betaling onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.

3.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ons, zullen wij in overleg met de wederpartij, na voorafgaande betaling, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn.

3.6 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ons extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.

3.7 Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt

b. Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen.

c. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

3.8 Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.

4. Prijs


4.1 Alle prijzen welke door IT FIRST B.V. worden vermeld zijn ‘netto prijzen’ af magazijn van IT FIRST B.V., exclusief omzetbelasting, verpakking en transportkosten en andere opslagen of heffingen welke in verband met een overeenkomst en de uitvoering daarvan door de overheid of derden zijn of kunnen worden opgelegd.

4.2 Door IT FIRST B.V. verleende kortingen gelden steeds van de netto prijzen. Indien na datum van aanbieding een of meerdere kostprijs factoren een wijziging ondergaan door enige overheidsmaatregel of onvoorziene omstandigheden zoals o.a. wisselkoers veranderingen, dan is IT FIRST B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Voor alle orders wordt een bijdrage in de transportkosten in rekening gebracht van minimaal € 10,- Alle prijzen zijn exclusief de kosten van implementatie, installatie en bedrijfsklare opstelling. Druk en zetfouten voorbehouden.

4.3 IT FIRST mag eens per jaar de afgesproken vergoedingen aanpassen door deze te indexeren. Deze indexering wordt berekend op basis van een percentage dat gelijk is aan of lager dan de CBS-index Consumentenprijzen. Dit percentage wordt gebaseerd op de index van juni van het voorgaande kalenderjaar of het jaarlijkse gemiddelde. De index wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek. Afgezien van deze jaarlijkse indexering behoudt IT FIRST het recht om de vergoedingen op andere momenten aan te passen, met een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Deze aanpassing kan zelfs plaatsvinden als de verandering het gevolg is van omstandigheden die al bekend waren op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. IT FIRST  zal eventuele verhogingen van de vergoedingen vooraf schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever meedelen.

5. Levering  


5.1 Behoudens het bovenstaande zijn leveringen franco huis voor ieder adres in Nederland. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

5.2 Afnemer is verplicht mede te werken aan de aflevering van de door hem gekochte producten en deze in ontvangst te nemen. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de producten bestemd voor afnemer het magazijn van IT FIRST B.V. hebben verlaten.

5.3 Tenzij een vertraging in de aflevering een gevolg is van overmacht aan de zijde van IT FIRST B.V. is afnemer bevoegd IT FIRST B.V. indien de leveringstermijn met twee maanden is overschreden bij aangetekend schrijven een termijn van veertien dagen te stellen om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Slechts indien IT FIRST B.V. na verloop van bovenbedoelde termijn anders dan door overmacht de producten niet heeft geleverd, is de afnemer bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te annuleren.

5.4 Overschrijding van bovenvermelde termijnen door welke oorzaak ook, zal afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke van hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij afnemer bewijst dat deze zaak te wijten is aan opzet of grove schuld van IT FIRST B.V..

6. Betaling


6.1 De totale koopsom van de gekochte producten dient door afnemer contant, dan wel per giro of bankoverschrijving te worden voldaan voorruit of bij aflevering, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeend of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat afnemer daarop onder zichzelf beslag legt.

6.2 Voor leveringen onder rembours worden aan afnemer minimaal € 15,- per zending in rekening gebracht of hoger indien de kosten van inning van het te betalen bedrag hoger zijn. Afnemer kan een verzoek indienen, tot het verkrijgen van leveringen van producten op krediet. De kosten voor het aanvragen van een kredietlimiet ad € 25,- zullen afnemer in rekening worden gebracht. Indien een kredietverzekering op afnemer kan worden afgesloten, kan een betalingstermijn worden overeengekomen.

6.3 Indien een betalingstermijn wordt overeengekomen kan deze nooit meer bedragen dan 30 dagen na de factuurdatum . Afnemer zal er zorg voor dragen dat deze termijn niet wordt overschreden en aanvaard ingeval van overschrijding de daaruit voortvloeiende kosten. Bij niet tijdige betaling is afnemer zonder enige sommatie of ingebrekestelling een rente over de totale koopsom, ter hoogte van 2,5 % boven het officiële promessedisconto van de Nederlandse Bank, met een minimum van 1% per maand, vooruit verschuldigd voor elke periode van 30 dagen of maand welke heeft aangevangen onmiddellijke na afloop van de betalingstermijn, tot volledige betaling van de geleverde producten is geschied.

6.4 In geval van betalingsverzuim van de afnemer, heeft IT FIRST B.V. het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de eigen extra administratiekosten, van ten minste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 100,- te verhalen.

6.5 Geen enkele betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet als de afnemer meent enig recht van reclame te hebben.

7. Eigendomsvoorbehoud/uitgestelde leveringsverplichting


7.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van IT FIRST B.V. totdat volledige betaling van al hetgeen afnemer aan IT FIRST B.V. uit hoofde van alle tot dan toe verrichte leveringen van producten en/of diensten verschuldigd is, heeft plaatsgevonden.

7.2 Afnemer is niet gerechtigd, producten die nog niet volledig zijn betaald door enige overeenkomst of handeling aan derden in eigendom te doen overgaan, of met betrekking tot deze producten door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woord, te verschaffen.

7.3 Overtreding van deze op afnemer rustende verplichting houdt jegens IT FIRST B.V. een onrechtmatige daad in. Afnemer geeft zich er hierbij uitdrukkelijk rekenschap van dat dit onder meer inhoudt dat IT FIRST B.V. gerechtigd is volledige schadevergoeding te vorderen; met inbegrip van alle kosten verbonden aan juridische bijstand.

7.4 Bij overtreding hiervan wordt de koopsom terstond ten volle opeisbaar, onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel en met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten op de door IT FIRST B.V. geleverde producten, materialen en/of diensten en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken.

8. Productevaluatie


8.1 Producten welke ter evaluatie aan afnemer zijn verzonden, blijven te allen tijde eigendom van IT FIRST B.V.. Zij dienen binnen de overeengekomen termijn in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd voor rekening en risico van afnemer.

8.2 Indien de hierboven bedoelde producten niet na de overeengekomen evaluatieperiode zijn geretourneerd worden zij geacht te zijn gekocht voor de normale prijs zoals vermeld in de prijslijst en zal een factuur worden verzonden , welke terstond en zonder enige aanspraak op een betalingstermijn dient te worden betaald.

9. Reclames


9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en 12, moeten reclames over vastgestelde gebreken en afwijkingen aan geleverde producten uiterlijk binnen 48 uur na aflevering bij afnemer, aan IT FIRST B.V. worden gemeld. Daartoe dienen producten door afnemer te worden geïnspecteerd bij aflevering.

9.2 Afnemer dient de afwijkende of gebrekkige producten in de originele verpakking voor IT FIRST B.V. te bewaren en IT FIRST B.V. in de gelegenheid te stellen zich van de juistheid van de gebreken of afwijkingen te overtuigen. Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de afwijkingen of gebreken zich eerst op een later tijdstip tijdens een eventuele garantieperiode openbaren.

9.3 Indien de geleverde producten gebreken vertonen als hierboven bedoeld, heeft afnemer uitsluitend recht vervanging of reparatie van producten te verlangen, zulks ter beoordeling van IT FIRST B.V.. Het recht op vervanging of reparatie vervalt als afnemer niet aan een van zijn verplichtingen heeft voldaan.

10. Retourzendingen


10.1 Voor alle retourzendingen moet een RMA nummer worden aangevraagd. Retourzendingen zonder RMA nummer vermeld op de buitenkant van de verpakking, worden niet geaccepteerd en worden op kosten van de afnemer geretourneerd.

10.2 Producten welke door afnemer verkeerd zijn besteld kunnen tot maximaal 8 werkdagen na levering, o.v.v. RMA nummer, worden geretourneerd aan IT FIRST B.V., indien deze om welke reden dan ook niet mochten voldoen. Producten dienen zich altijd in originele onbeschreven en onbeplakte (nieuw)staat te bevinden, tenzij anders vermeld in de RMA bevestiging. Indien blijkt dat het toch een geopend artikel betreft en de verpakking dusdanig beschadigd is zal er een restock-fee van 40% worden doorberekend. Uw persoonlijke RMA nummer heeft een geldigheidsduur van max. 8 werkdagen. Daarna zal de aanvraag vanzelf gesloten worden en kunnen de goederen ook niet meer retour onder dit nummer. Voor defecte producten dient een RMA nummer aangevraagd te worden bij IT FIRST B.V. onder opgave van productnaam, bestelnummer en factuurnummer. Voorwaarden voor terugzending van defecte producten zijn dat deze zich in de originele staat bevinden, in de originele verpakking worden teruggestuurd, een duidelijke omschrijving van de klacht of defect is bijgevoegd en een kopie van de originele pakbon wordt meegezonden.

10.3 Bij reparaties buiten de garantieperiode wordt altijd een opgave van de reparatiekosten gegeven en alleen na goedkeuring de reparatie uitgevoerd.

11. Risico 


11.1 Het risico van de door afnemer bestelde producten (goederen en/of diensten) berust bij afnemer met ingang van het tijdstip waarop de producten het magazijn van IT FIRST B.V. hebben verlaten dan wel overeengekomen zijn, te zijn geleverd.

11.2 Afnemer dient dan ook zorg te dragen voor een eventuele verzekering van de goederen, vanaf het moment dat deze voor hem bestemde of in opdracht van hem elders te leveren producten, het magazijn van IT FIRST B.V. hebben verlaten.

12. Garantie


12.1 De door IT FIRST B.V. geleverde producten worden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, gedurende een periode van 12 maanden na aflevering uitsluitend gegarandeerd tegen materiaal en fabricage fouten.

De garantie houdt uitsluitend in dat IT FIRST B.V. voor haar rekening gebreken aan producten zal herstellen of producten zal vervangen, zulks ter beoordeling van IT FIRST B.V..

12.2 iedere aansprakelijkheid van IT FIRST B.V. voor schade ontstaan door gebruik of niet-gebruik van producten van IT FIRST B.V., is uitgesloten. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid zoals vallen, stoten, verkeerd aansluiten, binnendringende vloeistoffen, enig na de aflevering van buiten komend schadeveroorzakend evenement, door derden niet geautoriseerde aangebrachte wijzigingen of gepleegd onderhoud en het zonder toestemming van IT FIRST B.V. koppelen van de producten aan, of installeren in niet daarvoor bestemde apparatuur.

12.3 Indien IT FIRST B.V. ter voldoening van haar garantieverplichting nieuwe producten, apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze producten alle bepalingen van deze algemene levering en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn en geldt voor de nieuwe producten de garantietermijn van de vervangen producten.

12.4 Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door afnemer van een van zijn verplichtingen, ontheft IT FIRST B.V. van haar garantieverplichtingen alsmede van alle verplichtingen die daarmee samenhangen.

12.5 Indien producten door IT FIRST B.V. van een toeleverancier worden betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing van welke afnemer verklaart vóór aflevering door IT FIRST B.V. kennis te hebben genomen.

12.6 IT FIRST B.V. aanvaardt geen verderstrekkende aansprakelijkheid dan waartoe diens leverancier jegens IT FIRST B.V. is gehouden en is tot geen enkele schadeloosstelling verplicht. Op gebruikte producten welke eventueel door IT FIRST B.V. worden geleverd is geen enkele garantie van toepassing, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen. IT FIRST B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot door haar geleverde gebruikte producten en is tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.

13. Aansprakelijkheid levering roerende zaken en verstrekte adviezen/andere diensten


13.1 Onverminderd de verplichting van IT FIRST B.V. tot reparatie of vervanging van de geleverde producten binnen de overeengekomen garantietermijn en in de gevallen in deze algemene levering en betalingsvoorwaarden vermeld zal IT FIRST B.V. nimmer verplicht zijn schade, daaronder begrepen bedrijfs- en/of gevolgschade, in welke vorm dan ook door afnemer of derden geleden ten gevolge van gebreken of niet tijdige levering te vergoeden, voor zover de schadevergoeding een hoger bedrag beloopt dan het factuurbedrag dat op het betrokken onderdeel van de geleverde producten betrekking heeft.

13.2 IT FIRST B.V. is slechts dan gehouden overeenkomstig dit artikel schade te vergoeden, indien deze schade te wijten is aan grove schuld of opzet van IT FIRST B.V.. IT FIRST B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke afnemer lijdt indien de door IT FIRST B.V. opgegeven specificaties niet of niet geheel juist blijken te zijn. Deze specificaties zijn niet meer dan een richtlijn. De betreffende fabrikanten behouden zich steeds het recht voor deze zonder voorafgaand bericht te wijzigen waarmee afnemer zich bekend en uitdrukkelijk akkoord verklaart.

13.3 Op door toedoen van werknemers van IT FIRST B.V., danwel door toedoen van derden welke IT FIRST B.V. in het kader van de gesloten overeenkomst met opdrachtgever/afnemer inzet, ontstane schade is het eerste lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

13.4 Afnemer/opdrachtgever vrijwaart IT FIRST B.V. tegen alle aanspraken van derden terzake door deze derden geleden schade in welke vorm dan ook welke op enigerlei wijze in verband staat met door IT FIRST B.V. geleverde producten.

13.5 Ten aanzien van door IT FIRST B.V. verstrekte adviezen geldt uitdrukkelijk dat deze te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis betreft. Uitdrukkelijk behoudens opzet danwel grove schuld/grove nalatigheid kan IT FIRST B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor welke schade dan ook welke mocht voortvloeien uit of verband houden met door IT FIRST B.V. verstrekte adviezen c.q. andere diensten.

14. Geheimhouding


14.1 Iedere partij zal alle informatie die door een der partijen wordt verstrekt, geheim houden en niet aan derden bekend maken zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Vertrouwelijke informatie zal alleen aan die werknemers bekend worden gemaakt, die direct betrokken zijn bij de offerte en/of de overeenkomst of het gebruik van de producten en/of programmatuur.

15. Overmacht 


15.1 IT FIRST B.V. is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

15.2 Onder meer gelden vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmogelijkheden en werkstakingen uitdrukkelijk als overmacht. Voor zover IT FIRST B.V. haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft afnemer de daarmee overeenkomende gedeelten van de overeengekomen koopsom niet te betalen.

15.3 Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd of kan worden nagekomen.

15.4 Afnemer dient voor het geleverde deel van de overeenkomst niet vallende onder overmacht de overeengekomen betalingstermijn in acht te nemen. Voorts zal afnemer geen schadevergoeding als bedoeld in artikel 3 verschuldigd zijn, voor het door overmacht van IT FIRST B.V. niet geleverde.

16. Ontbinding


16.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met IT FIRST B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

16.2 Indien enige omstandigheid ingevolge het vorige lid van dit artikel zich voordoet, heeft IT FIRST B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd alle haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke IT FIRST B.V. ten laste van de afnemer heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

17. Wijziging algemene voorwaarden


17.1 Wijzigingen in deze algemene levering en betalingsvoorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

17.2 Voor de nietige / vernietigde bepaling treedt de meest Wettelijke bepaling welke met de betreffende bepaling het meest in overeenstemming is, in de plaats indien overeenstemming over een vervangende regeling ingevolge het derde lid van dit artikel niet wordt bereikt.

17.3 Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft. Afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van IT FIRST B.V. rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

18. Forum- en rechtskeuze


18.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen IT FIRST B.V. en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door IT FIRST B.V. met een afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen ter beoordeling aan de rechtbank te Amsterdam worden voorgelegd; met inbegrip van voorlopige voorzieningen.

18.2 Op alle door IT FIRST B.V. met toepassing van deze algemene levering en betalingsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.